Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Algemene voorwaarden:

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld
 2. Alle prijzen zijn aanwijzend en diegene, die in rekening zullen gebracht worden zijn deze die op het ogenblik van de facturatie, in voege zijn. Deze prijzen zijn geteld door afhaling of levering. Transportkosten en taksen zijn ten laste van de koper.
 3. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst.
 5. De koper erkent dat doordat de goederen met de hand gemaakt werden, dat er in de goederen mogelijks oneffenheden kunnen voorkomen. Dit is voor de koper geen reden om de koopovereenkomst te verbreken of om prijsverminderingen te bekomen.
 6. de raamdecoratie wordt door onze eigen opmeetdienst bij u ter plaatse opgemeten, hier dient ten allen tijde iemand ter plaatse te zijn om te wijzen op eventuele moeilijkheden of opmerkingen van uw gebouw. Bij afsluiting van de opmeting krijgt de klant de kans de metingen te controleren en eventueel te betwisten. Als later de afmetingen van uw gebouw nog aangepast worden (bijvoorbeeld bij renovatiewerken aan de ramen) kan Interieurpunt Renders BVBA hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Deze opmeetdienst is steeds gratis, enkel wanneer uw bestelling toch niet door kan/mag gaan wordt hier 50 euro inclusief BTW voor in rekening gebracht.
 7. Klachten betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.
 8. Onze plaatsers en opmeters gaan steeds uiterst voorzichtig te werk om uw raamdecoratie mooi op te hangen. In sommige gevallen kan er toch schade aan uw pleisterwerken, schilderwerken, wandbekledingen,… komen. Indien dit het geval is kan Interieurpunt Renders hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 9. Er wordt steeds 30% voorschot gevraagd (tenzij anders afgesproken) alvorens er goederen besteld worden. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen bij.
 10. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als niet-aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen of geleverde prestaties.
 11. Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest. Dit zal vermeerderd worden met een contractuele interest van 8% per jaar. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.
 12. Bij niet‑betaling van de factuur, behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 13. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de koper de bestelling annuleert, is de verkoper gerechtigd de gevraagde voorschotten te behouden, indien er nog geen voorschot werd ontvangen maar wel al kosten werden gemaakt door Interieurpunt Renders, wordt een schadevergoeding voor Interieurpunt Renders gevraagd dat de gemaakte onkosten dekt. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
 14. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 15. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
 16. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper zich het recht om de goederen terug te nemen.
 17. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de geleverde goederen zoals vermeld in de overeenkomst.
 18. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
 19. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats van de verkoper gebracht worden.